Organization of the International Shufa Association

Foundation

President

David Lin , Yu xin

Council

President

Haixin Tao

Secretariat

Secretary General

Tong Zheng

Deputy Secretary General

Miaolian , Ling Liu , Lilian Zhang , Wei Huang , Xinyuan Xie

Academic committee

Director

An Lu , Haixin Tao , Jiajun Wang , Xiaohua Sun

International Shufa Association

Youth Branch

Director

Lilian Zhang , Miaolian, Mingyu Tang, Siqi Sun ,
Xin Shu , Xinyuan Xie

President

Ningxin Tao

Vice President

Carol Ping-lei Chiang