Organization of the International Shufa Association

Foundation

President

David Lin , Yu xin

Council

President

Haixin Tao

Secretariat

Secretary General

Tong Zheng

Deputy Secretary General

Miaolian , Ling Liu , Hongbo Liang , Lilian Zhang

Prize committee

The list is closed to the public.

International Shufa Association

Youth Branch

Director

Lilian Zhang , Miaolian, Siqi Sun , Xin Shu

President

Ningxin Tao

Vice President

Carol Ping-lei Chiang